Villkor och regler för kokboken.se

Du som använder kokboken.se har ett ansvar och därför är det viktigt att du läser igenom villkoren och reglerna ordentligt.

1. Ansvar

Du är själv ansvarig för det du laddar upp och skriver på sajten och du måste följa våra regler och villkor. Kokboken.se kan inte klandras för det du laddar upp eller skriver.

Kokboken.se förhandsgranskar inte de bilder som laddas upp, utan moderering sker i efterhand vid behov.

2. Vad för material får jag publicera?

Du får inte publicera material som strider mot svensk lag:

förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
Överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom.
Ladda upp bilder som strider mot någon annans upphovsrätt.

Den som begår lagbrott i någon av Kokbokens tjänster kommer vi att polisanmäla.

Du får heller inte ladda upp bilder i syfte att marknadsföra eller på annat sätt göra reklam för annat än kokboken.se.

Iakttag vanlig nät-etikett.

Håll dig till ämnet.
Använd egna ord eller bilder. Du får inte göra intrång i annans upphovsrätt.
Du får inte göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.
Du får inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Kokboken.se förbehåller sig rätten att plocka bort bilder och/eller recept som strider mot dessa regler. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser förbehåller vi oss också rätten att stänga av en medlems abonnemang.

Du är också skyldig att hålla kokboken.se skadeslöst för anspråk som riktas från tredje man på grund av Kokbokens nyttjande av det material du skickar in till kokboken.se

3. Upphovsrätt

Det är du som har upphovsrätten till det material du laddar upp. Genom detta avtal godkänner du att kokboken.se kostnadsfritt får rätt att lagra ditt material och också publicera det i andra medier som de disponerar över, både i sitt ursprungliga och i redigerat skick. Materialet får också användas för att marknadsföra tjänsten de publicerats i. Kokbokens rättigheter i denna punkt gäller även efter att medlemskapet upphört.

4. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Kokbokens ansvar.

Kokboken.se lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m m som tillhandahålls av eller genom kokboken.se på Kokbokens webbplats. Kokboken.se lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Kokboken.se ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till kokboken.se eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte kokboken.se för brottsliga gärningar som begås med användning av Kokbokens tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Kokboken.se svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Kokbokens tjänster.

Kokboken.se svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Kokbokens tjänster och/eller dess material eller information.

Detta gäller dock inte om kokboken.se orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

Kokboken.se har rätt att ändra villkoren utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta använda Kokbokens tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.
 

logo for print